LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
16/11/2017 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K21 – LTĐHCQ (đợt 2)
16/11/2017 Lịch thi Tiếng Anh đầu ra K19 – VB2CQ (đợt 1)
15/11/2017 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 K27_1 Đồng Nai - Lớp Thống kê
15/11/2017 Thời khóa biểu dự kiến đợt 2 K27_1 Cà Mau - Lớp Quản lý công
13/11/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 (Điều chỉnh)
13/11/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 42 (Điều chỉnh)
13/11/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 43 (Điều chỉnh)
10/11/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 40, 40 CLC (Điều chỉnh)
10/11/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (dự kiến) Khóa 41 CLC (Điều chỉnh)
10/11/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ Liên thông đại học chính quy (dự kiến) Khóa 21 (Điều chỉnh)
10/11/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ Liên thông đại học chính quy (dự kiến) Khóa 22 (Điều chỉnh)
10/11/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ Văn bằng 2 chính quy (dự kiến) Khóa 18B, Khóa 19 (Điều chỉnh)
10/11/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ Văn bằng 2 chính quy (dự kiến) Khóa 19B (Điều chỉnh)
10/11/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ Văn bằng 2 chính quy (dự kiến) Khóa 20 (Điều chỉnh)
05/11/2017 QĐ-4306-KHKT-Quyết định về quy định công tác khảo thí 02.12.2016