LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
19/11/2018 Thời khóa biểu chính thức Khóa K2018 TCCĐ4 [Luật kinh doanh] Hệ VLVH
09/11/2018 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 27 Cao học (Đợt 3)
09/11/2018 Thời khóa biểu dự kiến (Đợt 2) K28_1 TP.HCM - Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
05/11/2018 Thời khóa biểu dự kiến Khóa K2018 TCCĐ4 [Luật kinh doanh] Hệ VLVH
05/11/2018 Thời khóa biểu chính thức (đợt 1) Lớp Ngân hàng Cần Thơ Khóa 28.2
02/11/2018 Thông báo v/v công bố kết quả chấm phúc khảo thi Tiếng Anh đầu ra bậc Cao học năm 2018 đợt 2
30/10/2018 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 41 ĐHCQ, Khóa 41 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
30/10/2018 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 42 ĐHCQ (Điều chỉnh)
30/10/2018 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 43 ĐHCQ (Điều chỉnh)
30/10/2018 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 44 ĐHCQ (Điều chỉnh)
30/10/2018 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 42 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
30/10/2018 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 43 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
30/10/2018 Thời khóa biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 44 ĐHCQ Chất lượng cao (Điều chỉnh)
30/10/2018 Thời Khóa Biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 22 Liên thông đại học chính quy (Điều chỉnh)
30/10/2018 Thời Khóa Biểu HKĐ2019 Dự kiến Khóa 23.1 Liên thông đại học chính quy (Điều chỉnh)