LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
18/01/2018 Thời khóa biểu học lại HP của hệ ĐHCQ Chất lượng cao HKD năm 2018 (dự kiến)
12/01/2018 Thời khóa biểu học lại HP Kế toán quản trị, Tài chính quốc tế của hệ ĐHCQ HKD năm 2018 (dự kiến)
08/01/2018 Thời khóa biểu học lại HP của hệ ĐHCQ HKD năm 2018 (dự kiến)
05/01/2018 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 41CLC ĐHCQ (Điều chỉnh)
05/01/2018 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 42 ĐHCQ (Điều chỉnh)
29/12/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 43 ĐHCQ (Điều chỉnh)
25/12/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy Khóa 20B VB2CQ
21/12/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 43CLC ĐHCQ
21/12/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 42CLC ĐHCQ
21/12/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 18B, Khóa 19 VB2CQ
21/12/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 19B VB2CQ
21/12/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 20 VB2CQ
21/12/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 21 Liên thông ĐHCQ
21/12/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 22 Liên thông ĐHCQ
21/12/2017 Thời khóa biểu HK đầu năm 2018 hệ chính quy (chính thức) Khóa 40, Khóa 40CLC ĐHCQ