LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

THÔNG TIN MỚI NHẤT
20/03/2018 Thời khóa biểu NCS Khóa 2017 Đợt 1
20/03/2018 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 27 TP.HCM Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học (Điều chỉnh)
12/03/2018 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Lớp Quản lý công Khóa 27 Cao học
12/03/2018 Thời khóa biểu chính thức đợt 2 Khóa 27 TP.HCM Lớp Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Cao học
12/03/2018 Lịch học dự kiến đợt 2 Khóa 27 Cao học
02/03/2018 Thời khóa biểu học phần Thiết kế nghiên cứu của NCS khóa 2017 đợt 2
02/03/2018 Thời khóa biểu học kỳ đầu năm 2018 hệ Liên thông đại học chính quy (bổ sung)
27/02/2018 Thời khóa biểu Ôn thi Tiếng anh đầu ra VB2CQ, LT ĐHCQ năm 2018 (đợt 1)
02/02/2018 Thời Khóa Biểu học kỳ đầu năm 2018 hệ Liên thông đại học chính quy (bổ sung)
31/01/2018 Thời khóa biểu chính thức Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)
25/01/2018 Thời khóa biểu dự kiến HK đầu năm 2018 các HP IC3, ERP hệ chính quy (bổ sung)
24/01/2018 Thời khóa biểu học lại HP của hệ ĐHCQ, ĐHCQ Chất lượng cao HKĐ năm 2018 (chính thức)
22/01/2018 Thông báo v/v công bố kết quả chấm phúc khảo thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 19VB2CQ Đợt 2
22/01/2018 Thông báo v/v công bố kết quả chấm phúc khảo thi Tiếng Anh đầu ra Khóa 21 LTĐHCQ Đợt 2
22/01/2018 Thời khóa biểu dự kiến Khóa 2018 Hệ Vừa làm vừa học (Đợt 1)