LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

 
Địa chỉ Email: ktkd@ueh.edu.vn - Bộ phận Khảo thí.  
                          qlgd@ueh.edu.vn - Bô phận Kế hoạch đào tạo.  
         
  Tổng đài điện thoại:  (028) 3853 2247 - (028) 3957 2935 - (028) 3857 8534
vui lòng nhấn tiếp số nội bộ theo bảng sau:
 

Công việc cần liên hệ

Số nội bộ

Chuyên viên phụ trách

 

  * Phúc khảo và điều chỉnh điểm

21

  Nguyễn Thị Thu Hà

 

  * Nộp bảng điểm 

           - Hệ chính quy, VLVH

21

  Nguyễn Thị Thu Hà

 

           - Sau đại học

24

  Đoàn Ngọc Hậu

 

  * Mượn giảng đường 

28

  Nguyễn Ngọc Bảo Trúc

 

  * Mượn phòng máy 

15

  Ngô Vũ Hoàng Dương

 

  * Lịch thi - Thời khóa biểu

 

            - Hệ chính quy, Sau đại học

22

  Phạm Quang Huy

 

12

  Đinh Thị Yến Oanh

            - Liên thông, Văn bằng 2

15

  Ngô Vũ Hoàng Dương

 

28

  Nguyễn Ngọc Bảo Trúc

 
 

            - Vừa làm vừa học

10   Võ Thị Tâm  

  * Chấm bài tốt nghiệp

14

  Nguyễn Tú Văn

 

  * Thanh toán chấm bài 20   Nguyễn Hoàng Hiền  

  * Thanh toán giờ giảng

26

  Trương Minh Chiến

 

  * Đề thi

11

  Đào Thị Ánh Nguyệt

 
     * Cán bộ coi thi 16   Trần Thanh Hiếu  

  * Ngân hàng câu hỏi thi

27

  Võ Thành Đức