LỊCH THI

TỔ CHỨC THI

PHÚC KHẢO

THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

TRA CỨU LỊCH THI

TRA CỨU LỊCH HỌC

TRA CỨU GIẢNG ĐƯỜNG

ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐƯỜNG

 
 


Trương Hồng Khánh
Thạc sĩ kinh tế
Trưởng phòng

38532247 ext. 18
0903751479
hongkhanh@ueh.edu.vn
* Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí;
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
- Phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy của phòng;
-Tham mưu Ban Giám hiệu xây dựng mục tiêu, chương trình chất lượng hàng năm và hoạch định chiến lược phát triển trung, dài hạn về các hoạt động kế hoạch đào tạo và khảo thí;
- Xây dựng đề án, quy chế, quy định, quy trình;
- Chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp các khoa, ban xây dựng, số hoá, quản lý và sử dụng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần;
- Phân công nhân sự phòng tham gia công tác tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo theo chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh trường;
- Báo cáo tổng kết hàng năm và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
  Công tác khác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;
 
     
 


Nguyễn Thị Kim Chi
Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế chính trị
Phó Trưởng phòng

38532247 ext. 17
0903784387
chituyen@ueh.edu.vn

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
- Phân công nhân sự tham gia trong các kỳ thi tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra và thi kết thúc học phần;
- Kiểm soát các quy trình in sao đề thi, tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp, tuyển sinh, Tiếng Anh đầu ra;
-Theo dõi tiến độ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, làm bảng kê thanh toán thù lao soạn đề và hội đồng nghiệm thu;
- Mời giảng viên chấm thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp và thi Tiếng Anh đầu ra;
- Làm thủ tục thanh toán chấm bài thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi Tiếng Anh văn đầu ra, thanh toán chấm bài phúc khảo;
- Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo xây dựng phương án thu chi trong các hoạt động thi cử;
- Theo dõi tổ chức thi kết thúc học phần các Hệ/Bậc và thanh toán chấm bài các hệ đào tạo;
-Theo dõi tổng hợp các trường hợp bị xử lý kỷ luật trong khi thi;
- Thống kê số liệu, báo cáo cuối năm;
- Quản lý mua sắm văn phòng phẩm theo định mức hằng năm trường cung cấp.
- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.
  Công tác khác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường;
- Ủy viên Ban thanh tra nhân dân;
- Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.
- Phó Bí thư chi bộ P.KHĐT-KT
 
     
 


Võ Thị Tâm
Thạc sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Phó Trưởng phòng

38532247 ext. 10
0908 371654
tam@ueh.edu.vn

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
- Lập kế hoạch đào tạo cho tất cả các hệ/bậc đào tạo, các lớp bổ túc kiến thức, bồi dưỡng Sau đại học;
- Lập thời khóa biểu cho tất cả các hệ/bậc đào tạo, các lớp bổ túc kiến thức, bồi dưỡng Sau đại học;
- Tổng hợp kế hoạch đào tạo các hệ/bậc đào tạo;
- Nhập, điều chỉnh, kiểm tra trùng giảng viên cho tất cả các hệ/bậc đào tạo, các lớp bổ túc kiến thức, bồi dưỡng Sau đại học;
- Lập lịch thực hành máy tính; điều phối sử dụng phòng máy tính;
- Lập lịch thi kết thúc học phần cho tất cả các hệ/bậc đào tạo, các lớp bổ túc kiến thức, bồi dưỡng Sau đại học;
- Lập lịch thi tuyển sinh, lịch thi tiếng Anh đầu ra cho các hệ LTĐHCQ, VB2CQ;
- Bố trí giảng đường cho Viện đào tạo ISB, các Viện/Trung tâm thuộc Trường; Lập phiếu đề nghị cho các Viện/Trung tâm thuộc Trường thuê phòng học;
- Điều phối kế hoạch sử dụng giảng đường, hội trường cho cả năm học của các đơn vị đào tạo, P.TCHC, Công đoàn, Đoàn Thanh niên,…;
- Giải quyết đăng ký sử dụng giảng đường Online của giảng viên, sinh viên;
- Xác nhận thanh toán giờ giảng hệ chính quy, VLVH, bậc Cao học, Nghiên cứu sinh, bồi dưỡng, bổ túc kiến thức Sau đại học;
- Công tác dự trù, thống kê, báo cáo số liệu: giảng đường trong trường và giảng đường thuê ngoài ; giờ giảng để làm dự toán;
- Cập nhật dữ liệu TKB, lịch thi, thông báo,…lên Website Phòng.
  Công tác khác:
 
     
 


Tiêu Bình
Cử nhân kinh tế
Chuyên viên

(08) 38532247
0909430112
tieubinh@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi giữa kỳ cho các bậc/hệ đào tạo; các kỳ thi học thuật của các Câu lạc bộ, Đoàn TN, Hội SV
- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo
- In sao và đóng gói đề thi gởi đi các Tỉnh (đối với Hệ VLVH mở tại địa phương)
- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi KTHP (dán túi đề thi, túi bài thi, bỏ danh sách thi, các biểu mẫu liên quan vào các túi bài thi và phân phối đề thi kết thúc học phần theo từng phòng thi và cơ sở thi)
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.
- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin và trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo.
 
     
 


Võ Thành Đức
Thạch sĩ kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 27
0903840899
vtduc@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Viết và nâng cấp các chương trình ứng dụng cho hệ thống quản lý đơn vị
- Quản lý, số hoá ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
- Khai thác ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
- Quản trị website đơn vị

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Xây dựng chương trình công tác, mục tiêu chất lượng hàng năm; kế hoạch hành động trung và dài hạn của đơn vị
- Xử lý lịch thi (in nhãn túi đề thi, túi bài thi, đề nghị cung cấp đề thi, tổng hợp số lượng cán bộ coi thi, giám sát, lãnh đạo trực điểm thi)
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo
- Cập nhật dữ liệu TKB, lịch thi, thông báo,…lên Website Phòng
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Xây dựng đề án, quy chế, quy định, quy trình;
- Nhắc và theo dõi việc nộp đề thi của Khoa/Ban cho đúng hạn; xử lý đề thi kết thúc học phần (KTHP) trước khi in sao
- Nhận phản hồi về cán bộ coi thi (CBCT) từ các Khoa/Ban/Phòng để xử lý theo chương trình phân công CBCT, thư ký, giám sát, lãnh đạo từng điểm thi
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
 
     
 


Nguyễn Thị Thu Hà
Cử nhân kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 21
0908618979
hanguyen@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.
- Xử lý điểm thi Khoa/Ban nộp về P.KHĐT-KT (kiểm tra, scan lưu)
- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin, nhập liệu, in công văn đề nghị phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo; phối hợp với các Khoa/Ban tổ chức chấm phúc khảo, làm thủ tục công nhận kết quả phúc khảo, công nhận điểm.
- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi giữa kỳ cho các bậc/hệ đào tạo; các kỳ thi học thuật của các Câu lạc bộ, Đoàn TN, Hội SV
- Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi KTHP (dán túi đề thi, túi bài thi, bỏ danh sách thi, các biểu mẫu liên quan vào các túi bài thi và phân phối đề thi kết thúc học phần theo từng phòng thi và cơ sở thi)
- Văn thư, lưu trữ đơn vị ; quản lý danh sách, hợp đồng mời coi thi đối với CBVC nghỉ hưu và CBVC của các trung tâm thuộc trường
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi gởi đi các Tỉnh (đối với Hệ VLVH mở tại địa phương)
- Làm thủ tục thanh toán chấm bài
- Nhập liệu các trường hợp vi phạm quy chế (làm cơ sở trừ điểm rèn luyện của SV hệ ĐHCQ)
- Xử lý dữ liệu, in danh sách học viên cao học dự thi Tiếng Anh đầu ra
- Lập công văn mời giảng viên chấm thi Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
 
     
 


Nguyễn Hoàng Hiền
Cử nhân kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 20
0909766888
hoanghien@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Xử lý lịch thi (in nhãn túi đề thi, túi bài thi)
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Nhắc và theo dõi việc nộp điểm thi của giảng viên (GV) theo mốc thời gian quy định; nhập số bài thi/ số tờ giấy thi KTHP vào hệ thống để bàn giao cho từng Khoa/ Ban
- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.
- Làm thủ tục thanh toán chấm bài
- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo
- Nhắc và theo dõi việc nộp đề thi của Khoa/Ban cho đúng hạn; xử lý đề thi kết thúc học phần (KTHP) trước khi in sao
- Nhận phản hồi về cán bộ coi thi (CBCT) từ các Khoa/Ban/Phòng để xử lý theo chương trình phân công CBCT, thư ký, giám sát, lãnh đạo từng điểm thi
- Xử lý điểm thi Khoa/Ban nộp về P.KHĐT-Khảo thí (kiểm tra, scan lưu)
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi KTHP (dán túi đề thi, túi bài thi, bỏ danh sách thi, các biểu mẫu liên quan vào các túi bài thi và phân phối đề thi kết thúc học phần theo từng phòng thi và cơ sở thi)
- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin và trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo.
- Lập dự toán tài chính và thanh, quyết toán các khoản chi tuyển sinh, Tiếng Anh đầu ra CH của đơn vị
 
     
 


Trần Thanh Hiếu
Cử nhân kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 16
0915783837
tthieu@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Xử lý lịch thi (đề nghị cung cấp, tổng hợp số lượng cán bộ coi thi, giám sát, lãnh đạo trực điểm thi)
- Nhận phản hồi về cán bộ coi thi (CBCT) từ các Khoa/Ban/Phòng để xử lý theo chương trình phân công CBCT, thư ký, giám sát, lãnh đạo từng điểm thi
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.
- Làm thủ tục thanh toán coi thi
- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo
- Nhắc và theo dõi việc nộp đề thi của Khoa/Ban cho đúng hạn; xử lý đề thi kết thúc học phần (KTHP) trước khi in sao
- Nhắc và theo dõi việc nộp điểm thi của giảng viên (GV) theo mốc thời gian quy định; nhập số bài thi/ số tờ giấy thi KTHP vào hệ thống để bàn giao cho từng Khoa/ Ban
- Nhập liệu các trường hợp vi phạm quy chế (làm cơ sở trừ điểm rèn luyện của SV hệ ĐHCQ)
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Xử lý dữ liệu, in danh sách học viên cao học dự thi Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)
- Quản lý, số hoá ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
- Khai thác ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Xây dựng đề án, quy chế, quy định
- In sao và đóng gói đề thi gởi đi các Tỉnh (đối với Hệ VLVH mở tại địa phương)
- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin, nhập liệu, in công văn đề nghị phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo; phối hợp với các Khoa/Ban tổ chức chấm phúc khảo, làm thủ tục công nhận kết quả phúc khảo, công nhận điểm.
- Lập công văn mời giảng viên chấm thi Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra

* Công tác khác:
- Bí thư chi bộ P.KHĐT-KT
 
     
 


Đào Thị Ánh Nguyệt
Cử nhân kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 11
0907524527
nguyetktkd@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Xử lý lịch thi (đề nghị cung cấp đề thi)
- Nhắc và theo dõi việc nộp đề thi của Khoa/Ban cho đúng hạn; xử lý đề thi kết thúc học phần (KTHP) trước khi in sao
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.
- Nhập liệu các trường hợp vi phạm quy chế (làm cơ sở trừ điểm rèn luyện của SV hệ ĐHCQ)
- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Quản lý danh sách, hợp đồng mời coi thi đối với CBVC nghỉ hưu và CBVC của các trung tâm thuộc trường

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo
- Xử lý điểm thi Khoa/Ban nộp về P.KHĐT-Khảo thí (kiểm tra, scan lưu)
- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, làm thủ tục công nhận kết quả phúc khảo, công nhận điểm.
- Lập công văn mời giảng viên chấm thi Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi gởi đi các Tỉnh (đối với Hệ VLVH mở tại địa phương)
- Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi KTHP (dán túi đề thi, túi bài thi, bỏ danh sách thi, các biểu mẫu liên quan vào các túi bài thi và phân phối đề thi kết thúc học phần theo từng phòng thi và cơ sở thi)
- Nhắc và theo dõi việc nộp điểm thi của giảng viên (GV) theo mốc thời gian quy định; nhập số bài thi/ số tờ giấy thi KTHP vào hệ thống để bàn giao cho từng Khoa/ Ban
- Làm thủ tục thanh toán coi thi, chấm bài, thù lao soạn ngân hàng câu hỏi thi; làm thủ tục quyết toán chi phí giao đề thi KTHP của hệ VLVH về Tỉnh
* Công tác khác:
- Tổ trưởng công đoàn đơn vị.
 
     
 


Đoàn Ngọc Hậu
Cử nhân kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 24
0909591186
ngochau@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo
- Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi KTHP (dán túi đề thi, túi bài thi, bỏ danh sách thi, các biểu mẫu liên quan vào các túi bài thi và phân phối đề thi kết thúc học phần theo từng phòng thi và cơ sở thi)
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.
- Xử lý điểm thi Khoa/Ban nộp về P.KHĐT-KT (kiểm tra, scan lưu)
- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi gởi đi các Tỉnh (đối với Hệ VLVH mở tại địa phương)
- Quản lý, số hoá ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
- Khai thác ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Làm thủ tục thanh toán thù lao soạn ngân hàng câu hỏi thi; làm thủ tục quyết toán chi phí giao đề thi KTHP của hệ VLVH về Tỉnh
- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin và trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo.
- Quản lý danh sách, hợp đồng mời coi thi đối với CBVC nghỉ hưu và CBVC của các trung tâm thuộc trường
 
     
 


Nguyễn Tú Văn
Cử nhân kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 14
0903989395
vanminh@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo (1)
- In sao và đóng gói đề thi gởi đi các Tỉnh (đối với Hệ VLVH mở tại địa phương)
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.
- Xử lý điểm thi Khoa/Ban nộp về P.KHĐT-KT (kiểm tra, scan lưu)
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)
- Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi giữa kỳ cho các bậc/hệ đào tạo; các kỳ thi học thuật của các Câu lạc bộ, Đoàn TN, Hội SV
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi KTHP (dán túi đề thi, túi bài thi, bỏ danh sách thi, các biểu mẫu liên quan vào các túi bài thi và phân phối đề thi kết thúc học phần theo từng phòng thi và cơ sở thi)
- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin, nhập liệu, in công văn đề nghị phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo; phối hợp với các Khoa/Ban tổ chức chấm phúc khảo, làm thủ tục công nhận kết quả phúc khảo, công nhận điểm.
- Xử lý dữ liệu, in danh sách học viên cao học dự thi Tiếng Anh đầu ra
- Lập công văn mời giảng viên chấm thi Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo

* Công tác khác:
- Tổ phó công đoàn đơn vị.
 
     
 


Trương Minh Chiến
Cử nhân kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 26
0913651204
chien@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Nhập, điều chỉnh, kiểm tra trùng giảng viên các hệ/bậc đào tạo
- Xác nhận thanh toán giờ giảng hệ chính quy, VLVH, bậc Cao học, Nghiên cứu sinh, bồi dưỡng, bổ túc kiến thức Sau đại học
- Công tác thống kê giờ giảng để làm dự toán

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi KTHP (dán túi đề thi, túi bài thi, bỏ danh sách thi, các biểu mẫu liên quan vào các túi bài thi và phân phối đề thi kết thúc học phần theo từng phòng thi và cơ sở thi)
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.
- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin và trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo.
- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)
* Công tác khác:
- Ủy viên Ban chấp hành Hội cựu chiến binh.
 
     
 


Ngô Vũ Hoàng Dương
Cử nhân kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 15
0938933985
hd@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Lập kế hoạch đào tạo hệ VB2CQ, LTĐHCQ
- Thời khóa biểu LTĐHCQ, VB2 CQ
- Lập lịch thực hành máy tính; Điều phối sử dụng phòng máy tính
- Lịch thi kết thúc học phần LTĐHCQ, VB2CQ
- Công tác dự trù, thống kê, báo cáo số liệu: giảng đường trong trường và giảng đường thuê ngoài ; giờ giảng để làm dự toán

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Xây dựng chương trình công tác, mục tiêu chất lượng hàng năm; kế hoạch hành động trung và dài hạn của đơn vị
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Viết và nâng cấp các chương trình ứng dụng cho hệ thống quản lý đơn vị
- Lập khung thời gian đào tạo theo năm dương lịch
- Lập kế hoạch đào tạo hệ VLVH
- Tổng hợp kế hoạch đào tạo các hệ /bậc đào tạo
- Lập thời khóa biểu Hệ VLVH
- Lập Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh LTĐHCQ, VB2CQ, VLVH, Cao học
-Bố trí giảng đường cho Viện đào tạo ISB, các Viện/Trung tâm thuộc Trường; Lập phiếu đề nghị cho các Viện/Trung tâm thuộc Trường thuê phòng học
- Giải quyết đăng ký sử dụng giảng đường Online của giảng viên, sinh viên
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)
- Nhập, điều chỉnh, kiểm tra trùng giảng viên các hệ/bậc đào tạo
 
     
 


Phạm Quang Huy
Thạc sĩ kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 22
0937577175
qhuytkb@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Lập khung thời gian đào tạo theo năm dương lịch
- Lập kế hoạch đào tạo hệ VLVH
- Lập kế hoạch đào tạo hệ ĐHCQ
- Lập kế hoạch đào tạo bậc cao học, nghiên cứu sinh, bồi dưỡng, bổ túc kiến thức Sau đại học
- Thời khóa biểu ĐHCQ
- Lập Thời khóa biểu bậc Cao học, nghiên cứu sinh, các lớp bổ túc kiến thức, bồi dưỡng Sau đại học
- Tổng hợp kế hoạch đào tạo các hệ /bậc đào tạo
- Lập thời khóa biểu Hệ VLVH
- Công tác dự trù, thống kê, báo cáo số liệu: giảng đường trong trường và giảng đường thuê ngoài ; giờ giảng để làm dự toán

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Xây dựng chương trình công tác, mục tiêu chất lượng hàng năm; kế hoạch hành động trung và dài hạn của đơn vị
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Lập kế hoạch đào tạo hệ VB2CQ, LTĐHCQ
- Lập lịch thi kết thúc học phần, trả nợ học phần Hệ Vừa làm vừa học
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Viết và nâng cấp các chương trình ứng dụng cho hệ thống quản lý đơn vị
- Lập Thời khóa biểu LTĐHCQ, VB2CQ
- Nhập, điều chỉnh, kiểm tra trùng giảng viên các hệ/bậc đào tạo
- Xác nhận thanh toán giờ giảng hệ chính quy, VLVH, bậc Cao học, Nghiên cứu sinh, bồi dưỡng, bổ túc kiến thức Sau đại học
 
     
 


Đinh Thị Yến Oanh
Cử nhân CNTT
Chuyên viên

38532247 Ext. 12
0908151630
yoanh@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Quản trị website đơn vị
- Nhập, điều chỉnh, kiểm tra trùng giảng viên các hệ/bậc đào tạo
- Lập lịch thi kết thúc học phần ĐHCQ
- Lập Lịch thi kết thúc học phần bậc Cao học, các lớp bổ túc kiến thức, bồi dưỡng Sau đại học
- Cập nhật dữ liệu TKB, lịch thi, thông báo,…lên Website Phòng

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.
- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin, nhập liệu, in công văn đề nghị phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo
- Lập kế hoạch đào tạo hệ ĐHCQ
- Lập kế hoạch đào tạo bậc cao học, nghiên cứu sinh, bồi dưỡng, bổ túc kiến thức Sau đại học
- Lập Thời khóa biểu ĐHCQ
- Lập Thời khóa biểu bậc Cao học, nghiên cứu sinh, các lớp bổ túc kiến thức, bồi dưỡng Sau đại học
- Giải quyết đăng ký sử dụng giảng đường Online của giảng viên, sinh viên
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)
- Công tác dự trù, thống kê, báo cáo số liệu: giảng đường trong trường và giảng đường thuê ngoài ; giờ giảng để làm dự toán
 
     
 


Nguyễn Ngọc Bảo Trúc
Cử nhân kinh tế
Chuyên viên

38532247 Ext. 28
0903636784
trucng@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Giao bài thi KTHP đến các Khoa/Ban; giao bảng điểm thi gốc về các đơn vị quản lý đào tạo; giao phiếu thanh toán coi thi, chấm thi về P.TC-KT; nhận bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra hệ VLVH của các tỉnh; giao, nhận công văn.
- Tiếp sinh viên, tiếp nhận đơn phúc khảo của người học, kiểm tra thông tin, trả lời kết quả phúc khảo cho người học trong tất cả các kỳ thi của các hệ, bậc đào tạo.
- Văn thư, lưu trữ đơn vị
- Lập Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh LTĐHCQ, VB2CQ, VLVH, Cao học
- Lập Lịch thi tuyển sinh, lịch thi Tiếng Anh đầu ra LTĐHCQ, VB2CQ
- Bố trí giảng đường ôn thi Anh văn đầu ra của tất cả các hệ/bậc đào tạo
- Bố trí giảng đường cho Viện đào tạo ISB, các Viện/Trung tâm thuộc Trường; Lập phiếu đề nghị cho các Viện/Trung tâm thuộc Trường thuê phòng học
- Điều phối kế hoạch sử dụng giảng đường, hội trường cho cả năm học của các đơn vị đào tạo, P.TCHC, Công đoàn, Đoàn Thanh niên,…
- Giải quyết đăng ký sử dụng giảng đường Online của giảng viên, sinh viên

 
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi kết thúc HP cho các bậc/hệ đào tạo
- Thư ký trực cơ sở thi (kiểm đếm số lượng bài thi và giải quyết các tình huống trong quá trình thi)
  Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- In sao và đóng gói đề thi giữa kỳ cho các bậc/hệ đào tạo; các kỳ thi học thuật của các Câu lạc bộ, Đoàn TN, Hội SV
- Chuẩn bị hồ sơ cho các kỳ thi KTHP (dán túi đề thi, túi bài thi, bỏ danh sách thi, các biểu mẫu liên quan vào các túi bài thi và phân phối đề thi kết thúc học phần theo từng phòng thi và cơ sở thi)
- Xử lý điểm thi Khoa/Ban nộp về P.KHĐT-Khảo thí (kiểm tra, scan lưu)
- Công tác in sao đề thi: Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chấm thi:Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tiếng Anh đầu ra
- Công tác chuẩn bị cho việc in sao đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh hệ ĐHCQ, SĐH,VLVH (máy móc, giấy, túi đề thi, túi bài thi, văn phòng phẩm, dán nhãn, lương thực …)
- Lập khung thời gian đào tạo theo năm dương lịch
- Lập Lịch thực hành máy tính; Điều phối sử dụng phòng máy tính
* Công tác khác:
- Tổ trưởng tổ nữ công đơn vị